Test

   
     info@lifetime-reliability.se

Hållbar Industri  arrow

031

En långsiktigt Hållbar Industri bygger på förmågan att kunna använda utrustningen effektivt och säkert under lång tid samtidigt som onödigt slöseri och onödiga förluster elimineras. Det handlar om ett nytt strategiskt tänkande och handlande, som leder till att rätt saker görs utifrån ett helhetsperspektiv för företaget och dess omvärld. Att utveckla en Hållbar Industri handlar om att vidareutveckla hela organisationen till högre effektivitet, mindre resursslöseri och större kundnytta.

En långsiktigt Hållbar Industri handlar inte bara om att öka livslängden i befintlig produktionsutrustning. Det handlar också om stora ekonomiska besparingar, mindre miljöpåverkan och effektivare resursanvändning. En långsiktigt Hållbar Industri är ett värdeskapande. Det är inte bara en kostnad för företaget utan en investering för framtiden.

Att välja att jobba på detta sätt är att välja hållbarhet som en övergripande vision och företagsstrategi. Det kräver därför att det värdeskapande arbetet blir en strategisk del av företagets totala långsiktiga verksamhet, och att en hållbarhetsstrategi utarbetas.

Vad är en hållbarhetsstrategi?

En hållbarhetsstrategi ska vara kopplad till företagets övergripande strategier och mål för driftsäkerhet, produktion och prestation. Den ska innehålla metoder, arbetssätt, ekonomiska mål, mätbara nyckeltal och prestationsmått för verksamheten. Den ska också innehålla metoder för att skapa förståelse för verksamhetens påverkan på tillförlitlighet, säkerhet (avseende arbetsförhållanden och miljö), kvalitet, leveranssäkerhet och effektivitet. En hållbarhetsstrategi ska också omfatta verktyg och processer som motiverar och engagerar medarbetare, underleverantörer och inte minst den egna företagsledningen till att ständigt arbeta för en stabil lönsamhet inom ramarna för hållbarhet.

Vår metod för hållbarhetsarbete och Sunda Industrier

Vårt Fundament & Trappa, går hand i hand med hållbar utveckling. Metodiken leder också till stabil produktion, ökad tillförlitlighet och driftsäkerhet, samt förbättrad lönsamhet.

Fund och Trapp