Test

   
     info@lifetime-reliability.se

Introduktion till PWW – Vägen till Sunda Industrier   arrow

Hållbar utveckling av produktion, underhåll och driftsäkerhet.

Introduktion till PWW

Hur gärna vi än vill räcker inte jordens resurser för evigt. Hur gör man då för att arbeta hållbart? Vi har tyvärr inte alla svar på den frågan. Industribild33Vad vi däremot har är en väl genomtänkt och genomarbetad metodik, PWW, som har tagits fram genom att kombinera erfarenheter från tillverkningsindustrin med beprövade processer och metoder. I slutändan handlar det dock om två saker som inte går att läsa sig till eller köpa för pengar. Det handlar om vilja och ambition.

För att nå framgång så krävs nämligen det en stark vilja från ledningen och ansvariga medarbetare för att etablera ett hållbart arbetssätt. Det krävs en ambition att vilja förändras positivt, att våga ifrågasätta gamla sanningar och att göra helt nya saker. Finns denna vilja, mer eller mindre stark, så är resten av historien som man säger akademisk. Ta en titt på och få inspiration av PWW.

”Plant Wellness Way – PWW”, eller ”Vägen till Sunda Industrier”, är en metodik för att implementera Life Cycle Asset Management. PWW bygger på principen om tillförlitlighet i balans med ekonomi. Metoden identifierar och använder konkreta och tydliga strategier för tillförlitlighet mixat med de rutiner som krävs för att säkerställa att verksamheten når målen.  PWW omfattar hela livscykeln för maskiner och komponenter. Den täcker in alla faser, från idé och konstruktion till utrangering och skrotning. PWW är applicerbar i alla typer av industrier och branscher.  Den genererar bättre resultat jämfört med andra liknande metoder eftersom vinst och lönsamhet sätts in i hållbarhetsperspektiv.

PWWtriangel liten text

PWW är en mix av:

 • Asset Management baserat på LCC
 • Ständiga förbättringar enligt Lean
 • Systematisk kvalitetsarbete
 • Underhållsstrategier för ökad tillförlitlighet och driftsäkerhet

PWW omfattar också ledarskapet, lärandet, kompetensutvecklingen och människorna i organisationen. PWW lyfter på ett hållbart sätt hela organisationen mot förbättrad lönsamhet.

PWW bygger på att aktivt reducera risker genom att eliminera funktionsfel i utrustningar och förebygga driftstörningar. PWW tar också hänsyn till den mänskliga faktorn och förebygger handhavandefel genom entydiga processer och rutiner. Med dess hjälp byggs störningsförebyggande processer och kontrollfunktioner in, och skapar en välmående organisation och en driftsäker anläggning. Produktionen optimeras med ökad vinst. PWW minskar och förhindrar dessutom resursslöseri, kvalitetsförluster, onödiga omarbetningar, misstag, fel, etc.

Från ”Stress till Process” och IONICS

PWW-vägen går från ”Stress till Process” och tar avstamp i hur fel uppstår. Tillförlitligheten hos maskindelar och komponenter ökas, och då ökar också prestandan som blir säkrare och stabilare. Den skapar också varaktiga förbättringar inom drifts- och underhållsorganisationen.

Detta görs i sex steg – som kallas IONICS.  Under resan från ”Stress till Process”, byggs de rätta verksamhetsprocesserna. Det optimala verksamhetssystemet designas och hållbara LCC-baserade lösningar implementeras.

IONICSmellanpng

Nödvändiga förbättringar i verksamheten  identifieras, de riskbedöms och  rutiner och arbetsinstruktioner skrivs om med hjälp av ACE 3T. All berörd personal utbildas så att de själva förstår arbetssättet. Ni får ett hållbart sätt att hantera risker och fel så företagets produktionskapacitet ökas utan att för den skull öka kostnaderna.

PWW – Vägen till Sunda Industrier – handlar också om teorierna kring:

 • Varför maskiner och utrustning går sönder
 • Tillförlitligheten hos komponenter, maskiner och processer i serie
 • Proaktivt tillförlitlighetsarbete
 • Den mänskliga faktorn bakom feluppkomst
 • LCC och DOCTOR – som handlar om att bygga in låga driftskostnader och höga vinster i anläggningen redan under projekteringsfasen
 • Vinstbaserat underhåll
 • Kapabla processer och inbyggd kontroll
 • Effektivitet, mål, styrning och uppföljning
 • Ledarskap och lärande organisationer

Mer information om PWW

Industribild50

Det finns mycket mer att läsa om PWW. I boken Plant and Equipment Wellness, av Mike Sondalin, beskrivs arbetet med Asset Management och Operational Excellence och hur PWW implementeras. Boken ger en översikt av filosofierna och strategierna bakom PWW och ger en inblick i alla de aspekter i en organisation som krävs för ett lyckat genomförande. Du kan också läsa om detta på svenska i Vägen till Sunda Industrier.